Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

MTS - CeTO S.A.

MTS - CeTO S.A.

instytucja dysponująca licencją na prowadzenie regulowanego rynku pozagiełdowego i mogąca tworzyć platformy elektronicznego obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi także na rynku nieregulowanym