Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Limity inwestycyjne

Limity inwestycyjne

określone przez ustawę o funduszach inwestycyjnych lub statut ograniczenia inwestycyjne funduszu, wskazujące na dopuszczalny maksymalny poziom zaangażowania funduszu w poszczególne instrumenty finansowe

np. "fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot."

Lokata terminowa

Lokata terminowa

lokata bankowa złożona na z góry określony czas. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej, zazwyczaj nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci oprocentowania. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki niż w przypadku oprocentowania np. rachunków bieżących.