Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Tabela opłat manipulacyjnych

Tabela opłat manipulacyjnych

ustalane przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa wraz z obowiązującymi w tym zakresie zwolnieniami. Tabele opłat manipulacyjnych dostępne są w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej towarzystwa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

osoba prawna, (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia KNF.