Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Obligacja

Obligacja

dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę w określonej wysokości, (jest dłużnikiem właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do spełnienia świadczenia (np. zwrotu pożyczki wraz z odsetkami) w precyzyjnie określonym terminie (powyżej 1 roku).

Rozróżnia się następujące klasyfikacje obligacji:
a) skarbowe, komunalne i korporacyjne,
b) o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, i obligacje zerokuponowe,
c) przychodowe, z prawem pierwszeństwa oraz zamienne;

Odkupienie jednostek

Odkupienie jednostek

odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. Zazwyczaj fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika funduszu złożone w dniu roboczym, z wyjątkiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który może w swoim statucie przewidywać mniejszą częstotliwość odkupywania jednostek uczestnictwa, np. raz na tydzień.

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie

wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

osoba prawna działająca na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, będąca zasadniczym elementem drugiego filaru systemu emerytalnego, której podstawowym celem jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego