Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Cena odkupienia

Cena odkupienia

cena, za jaką fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Najczęściej jest to cena netto, uwzględniająca także kwotę podatku od zysków kapitałowych

Certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny

papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, reprezentujący prawa majątkowe uczestnika określone ustawą i statutem, w tym tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy

pewna suma pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi. Rozróżnia się depozyty a'vista (rachunki bieżące i pomocnicze) oraz depozyty terminowe (lokaty terminowe)

Depozytariusz

Depozytariusz

podmiot uprawiony do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem oraz ustalania wartości aktywów netto funduszu. Depozytariusz stoi na straży, zgodnego z przepisami ustawy lub statutu funduszu, zbywania i odkupywania jednostek oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o minimalnych funduszach własnych na poziomie 100 000 000 zł lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

osoba, która zaliczyła pozytywnie egzamin organizowany przez KNF oraz została wpisana na listę doradców inwestycyjnych, uprawniona m. in. do zarządzania funduszem inwestycyjnym

Dyspozycja

Dyspozycja

oświadczenie uczestnika funduszu nie będące zleceniem, dotyczące m in. zmiany danych uczestnika w rejestrze uczestnika, ustanowienia osoby uposażonej na wypadek śmierci uczestnika

Dystrybutor jednostek uczestnictwa

Dystrybutor jednostek uczestnictwa

podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa, domów maklerskich oraz za zezwoleniem KNF poprzez inne podmioty w tym za pośrednictwem osób fizycznych

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

rozproszenie (ograniczanie) ryzyka inwestycyjnego poprzez inwestowanie nie w jeden, ale w różnorodne instrumenty finansowe (podział portfela pomiędzy różnorodne aktywa różniące się oczekiwanym poziomem zysku i ryzyka).
Fundusz inwestycyjny dysponując środkami dużej wartości stosuje dywersyfikację portfela inwestycyjnego, poprzez nabywanie zróżnicowanych instrumentów finansowych, co umożliwia ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

Dzień wyceny

Dzień wyceny

dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu oraz następuje ustalenie wartości aktywów netto funduszu, a także wartości aktywów netto funduszu przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (rzeczywista wycena tytułów uczestnictwa). W funduszach otwartych jest to każdy dzień roboczy

Emisja

Emisja

proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do inwestorów

Emitent

Emitent

podmiot (np. spółka akcyjna, skarb państwa, fundusz inwestycyjny zamknięty) oferujący (tj. wystawiający lub emitujący) swoje papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek

Fundusz agresywny (akcyjny)

Fundusz agresywny (akcyjny)

fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). Fundusze akcyjne uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki lub certyfikatu. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

Fundusz aktywnego zarządzania

Fundusz aktywnego zarządzania

fundusz inwestycyjny o zmiennym udziale akcji i obligacji w portfelu wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym. W zależności od koniunktury na rynku finansowym kierują środki pieniężne w te segmenty rynku, gdzie można je najkorzystniej pomnożyć.