Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Tabela opłat manipulacyjnych

Tabela opłat manipulacyjnych

ustalane przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa wraz z obowiązującymi w tym zakresie zwolnieniami. Tabele opłat manipulacyjnych dostępne są w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej towarzystwa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

osoba prawna, (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia KNF.

Uczestnik funduszu

Uczestnik funduszu

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach funduszu. Nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego jest nabyciem udziału w aktywach funduszu.
Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, a na etapie tworzenia funduszu - z towarzystwem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i wpisem funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
Uczestnik funduszu w zależności od rodzaju funduszu posiada prawo m. in. do nabycia, żądania odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa, nabycia i żądania wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz uczestnictwa w organach kontrolnych funduszu, takich jak rada inwestorów czy zgromadzenia inwestorów.

Ustawa

Ustawa

ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), określająca zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych

Zgromadzenie inwestorów

Zgromadzenie inwestorów

organ kontrolny i decyzyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Do jego kompetencji należy m. in. wyrażanie zgody na zmianę depozytariusza funduszu, emisję nowych certyfikatów, zmianę statutu we wskazanym w ustawie zakresie oraz rozwiązanie funduszu w szczególnych przypadkach.
W zgromadzeniu uczestników mają prawo uczestniczyć wszyscy uczestnicy funduszu, bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów.