Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Lokata terminowa

Lokata terminowa

lokata bankowa złożona na z góry określony czas. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej, zazwyczaj nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci oprocentowania. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki niż w przypadku oprocentowania np. rachunków bieżących.

MTS - CeTO S.A.

MTS - CeTO S.A.

instytucja dysponująca licencją na prowadzenie regulowanego rynku pozagiełdowego i mogąca tworzyć platformy elektronicznego obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi także na rynku nieregulowanym

Nabycie

Nabycie

nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków. Wpłaty mogą być dokonywane w POK lub przelewem z banku/przekazem pocztowym bezpośrednio na konto funduszu.

Obligacja

Obligacja

dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę w określonej wysokości, (jest dłużnikiem właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do spełnienia świadczenia (np. zwrotu pożyczki wraz z odsetkami) w precyzyjnie określonym terminie (powyżej 1 roku).

Rozróżnia się następujące klasyfikacje obligacji:
a) skarbowe, komunalne i korporacyjne,
b) o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu, i obligacje zerokuponowe,
c) przychodowe, z prawem pierwszeństwa oraz zamienne;

Odkupienie jednostek

Odkupienie jednostek

odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. Zazwyczaj fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na każde żądanie uczestnika funduszu złożone w dniu roboczym, z wyjątkiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który może w swoim statucie przewidywać mniejszą częstotliwość odkupywania jednostek uczestnictwa, np. raz na tydzień.

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie

wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

osoba prawna działająca na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, będąca zasadniczym elementem drugiego filaru systemu emerytalnego, której podstawowym celem jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego

Papier wartościowy

Papier wartościowy

dokument lub nie posiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych, obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi - np. akcje, obligacje

Papiery dłużne

Papiery dłużne

papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy) pomiędzy ich emitentem, a nabywcą papieru dłużnego (wszelkiego rodzaju obligacje, bony)