Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rejestr uczestników funduszu

Rejestr uczestników funduszu

komputerowa baza danych funduszu prowadzona przez agenta transferowego, która zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestników funduszu, liczbę należących do nich jednostek uczestnictwa, dokonane dotychczas transakcje, informacje o udzielonych i odwołanych pełnomocnictwach

Rejestr/konto uczestnika

Rejestr/konto uczestnika

konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez niego operacji na jednostkach uczestnictwa

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności powyżej jednego roku (np. akcje, obligacje)

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót krótkoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności do jednego roku (np. bony skarbowe)

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny

część rynku kapitałowego, na której przeprowadzane są nowe emisje papierów wartościowych (dokonuje się pierwszej transakcji sprzedaży papierów wartościowych inwestorom)

Rynek wtórny

Rynek wtórny

część rynku kapitałowego, na której dokonuje się obrót papierami wartościowymi pomiędzy inwestorami, najczęściej za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych

Sprawozdanie finansowe funduszu

Sprawozdanie finansowe funduszu

podlegający badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta dokument zawierający bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie lokat oraz inne istotne informacje o działalności funduszu inwestycyjnego w pierwszym półroczu roku obrotowego (sprawozdanie półroczne) lub w całym roku obrotowym (sprawozdanie roczne), Półroczne sprawozdania finansowe funduszu publikowane są na stronie internetowej towarzystwa, ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz doręczane uczestnikom na ich żądanie.

Statut funduszu

Statut funduszu

podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu oraz określający organizację i sposób działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut uwzględnia w szczególności informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu, rodzaje dopuszczalnych lokat funduszu, wysokości pobieranych opłat i kosztów funduszu. Kopia statutu funduszu stanowi załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu.