Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Pełnomocnik

Pełnomocnik

osoba upoważniona przez uczestnika funduszu do dokonywania w jego imieniu określonych operacji na jednostkach uczestnictwa.

W praktyce rozróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictw:
a) ogólne (uprawniające do dokonywania wszystkich operacji na rejestrze uczestnika),
b) rodzajowe (uprawniające do dokonywania tylko określonych zleceń lub dyspozycji w imieniu uczestnika,
c) szczegółowe (uprawnienie jednorazowe do dokonania konkretnej operacji na rachunku uczestnictwa);

PIN

PIN

poufny numer identyfikacyjny, nadawany uczestnikowi przez TFI służący do wykonywania dyspozycji przez telefon na rachunku uczestnika funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu

określona w statucie funduszu polityka informująca potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny.
Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.

Potwierdzenie

Potwierdzenie

dokument potwierdzający realizację zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, który agent transferowy przesyła uczestnikowi w imieniu funduszu

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

ustawowa forma grupowego oszczędzania na emeryturę, m.in. w funduszach inwestycyjnych.
Forma zabezpieczenia emerytalnego prowadzona w postaci umowy o wnoszenia przez pracodawcę składek pracowników do funduszu. Zasady funkcjonowania PPE określa ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U., Nr 116, poz. 1207 ze zm.).

Program (plan) systematycznego oszczędzania

Program (plan) systematycznego oszczędzania

pozaustawowa forma oszczędzania na emeryturę oferowana przez TFI, polegająca na systematycznych wpłatach środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu (funduszy) przez określony czas, w zamian za obniżkę stawek opłat manipulacyjnych.
W ramach programów systematycznego oszczędzania istnieje również możliwość podzielenia wpłaty pomiędzy różne typy funduszy otwartych zarządzanych przez towarzystwo.

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny

dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych inwestorów. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia emisji oraz szczegółowe informacje o sytuacji finansowej emitenta.
W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferujących publicznie swoje certyfikaty inwestycyjne prospekt emisyjny zawiera informacje o funduszu, zarządzającym nim towarzystwie oraz ofercie emitowanych przezeń certyfikatów.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny

dokument o charakterze informacyjnym publikowany przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, zawierający szereg istotnych z punktu widzenia uczestnika informacji o funduszu, (m. in. sposobie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej, historycznych wynikach finansowych funduszu), zarządzającym nim towarzystwie oraz podmiotach zaangażowanych w jego obsługę.
Prospekty informacyjne dostępne są na stronie internetowej towarzystwa, w jego siedzibie oraz w punktach zbywania jednostek uczestnictwa, a także dostarczane uczestnikowi na jego żądanie.

Płynność

Płynność

cecha informująca o możliwości szybkiego kupna/sprzedaży danego instrumentu finansowego

Rachunek nabyć

Rachunek nabyć

rachunek bankowy prowadzony przez depozytariusza funduszu, na którym gromadzone i przechowywane są środki pieniężne przekazywane przez inwestorów i uczestników tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszu

Rada inwestorów

Rada inwestorów

organ kontrolny, składający się z uprawnionych do udziału w nim uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Zadaniem rady inwestorów jest m. in. kontrola realizacji celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej lub przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. Rada inwestorów może w szczególnych przypadkach postanowić o rozwiązaniu funduszu.

Rating

Rating

wskaźnik pozwalający ocenić wiarygodność kredytową emitenta lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi, nadawany przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową)

Reinwestycja

Reinwestycja

nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu w określonym w statucie terminie po ich odkupieniu, bez konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej